07\<\06\>\ مهر\<\/\06\>\

تکنیک های پیکسار در افزایش تفکر خلاق

تکنیک های پیکسار در افزایش تفکر خلاق چگونه می‌توانید ایده‌های خلاقانه‌ی بیشتری داشته باشید؟ مدیر هنر شرکت انیمیشن پیکسار، تکنیک‌های خود را در این زمینه بیان می‌کند. همه‌ی کسب‌وکارها ضرورتاً باید …