12\<\09\>\ مهر\<\/\09\>\

آیا از رفرنس ها به درستی استفاده میکنید؟

آیا از رفرنس ها به درستی استفاده میکنید؟ کار هنرمند انتقال زندگی واقعی بر روی کاغذ یا بوم است. در شرایطی که مدیوم کار انیمیشن، تصویر دیجیتال، طراحی های زغال …